2016 Board Memberslist

President
Bing Neris
Vice President
Kevin Cheng
Adviser Board
Scarlett Kwong
 Tony Torng, PhD
 Jason Wen PhD
Secretary
Mabel Hsi
Treasurer
Tiezheng Zhao
STEM VP
Yang Yang, PhD
Technical Tour VP
Wei Li
Marketing VP
Jennifer Fang
Membership Chair
Dong Liu
Communications
Siwen Wang
Board Members
Gordon Wei
Bin Feng
Rice Xiao, PhD
Liping Yan, PhDComments