Membership

CIE-Socal Board members

President

Chuching Wang, Ph.D.

Vice President


Treasurer

Tiezheng Zhao

Secretary

Wen Cheng

Board Members

Wen Cheng, Ph.D.

Ben Chu

Bin Feng

Mabel Hsi

Daniel Miao


Guoyuan Wu, Ph.D.

Anthony Tsai, Ph.D.

Board of Advisors

Scarlett Kwong

Bing Neris

Tony Torng, Ph.D.

Join CIE