Membership

CIE-Socal Board members

President

Wei Li, Ph.D.

Vice President

Chuching Wang, Ph.D.

Treasurer

Tiezheng Zhao

Secretary

Tong Wu

Board Members

Wen Cheng, Ph.D.

Ben Chu

Bin Feng

Mabel Hsi

Daniel Miao


Guoyuan Wu, Ph.D.

Anthony Tsai, Ph.D.

Board of Advisors

Scarlett Kwong

Bing Neris

Tony Torng, Ph.D.

Join CIE