Membership

CIE-Socal Board members

President

Bing Neris

Technical VP

Wei Li

Treasurer

Tiezheng Zhao

Secretary

Mabel Hsi

Membership VP

Dong Liu

Marketing VP

Jennifer Fang

STEM VP

Guoyuan Wu, PhD

Wen Cheng, PhD

Yang Yang, PhD

Media VP

Siwen Wang

Webmaster

Daniel Miao

Student Liaisons

Ben Chu

Strategy Advisor

Ke Li

Board Members

Bin Feng

Liping Yang

Gordon Wei

Jason Wen

Board of Advisors

Scarlett Kwong

Tony Torng, PhD

Assistants

Qing Wang

Joyce Xu


Join CIE